LiveZilla Live Chat Software
Menu
załóż konto
Agencja Interaktywna Netgo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOMBOM.PL (obowiązujący od 25.12.2014)1 Słownik definicji

1.1 Sprzedawca – BOMBOM.PL Krzysztof Macura z siedzibą w Nowym Chechle, ul. Astrów 14, 42 – 622 Nowe Chechło, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6441832595, REGON: 093149847.
1.2 Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.bombom.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.
1.3 Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub podmiot nieposiadający statusu Konsumenta).
1.4 Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
1.5 Regulamin – niniejszy Regulamin.
1.6 Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
1.7 Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.


2 Postanowienia ogólne

2.1 Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu, obowiązujące na terenie Polski.
2.2 Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie bombom.pl oraz telefonicznie pod nr. +48(32)3844164
2.3 Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.
2.4 Kupujący mają możliwość korzystania ze sklepu internetowego Bombom.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Bombom.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Bombom.pl ma charakter bezterminowy. Kupujący ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres e-mail: info@bombom.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
2.5 W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Bombom.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Kupującego umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę, na warunkach określonych w Regulaminie.
2.6 Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
2.7 Informacje dotyczące poszczególnych towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2.8 Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym Bombom.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2.9 Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).


3 Ceny

3.1 Wszystkie ceny podawane na stronach internetowych Bombom.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
3.2 Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Bombom.pl są cenami brutto (tzn. zawierają podatek VAT). Na życznie klienta na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, chyba, że Kupujący wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.


4 Zamówienia

4.1 Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób:
za pośrednictwem Sklepu – wypełniając interaktywny formularz na stronie internetowej Bombom.pl,
przez telefon
pocztą elektroniczną na adres: info@bombom.pl.

4.2 W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
4.3 Kupujący zobowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację zamówienia.
4.4 Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje:
automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia (w przypadku złożenia zamówienia za pomocą serwisu Sklepu internetowego),
w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia – informację poprzez e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji i warunki realizacji umowy sprzedaży Towarów oraz treść Regulaminu.
4.5 W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa w pkt. 4.4 Regulaminu, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod podany w tej informacji numer telefonu lub kontakt za pomocą poczty e-mail, w celu skorygowania niezgodności.
4.6 Do czasu, kiedy Towar nie został jeszcze wysłany, Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu poprzez:
kontakt telefoniczny: +48 (32) 384 41 64; 519 517 072
wiadomości wysyłane pod zamówieniem,
pocztą elektroniczną na adres: info@bombom.pl
4.7 W przypadku zamówień składanych telefonicznie konieczne jest obustronne potwierdzenie warunków umowy poprzez:
potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia wraz z określeniem warunków realizacji umowy, które zostaną przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany telefonicznie przez Kupującego, a następnie
potwierdzenie przez Kupującego złożenia zamówienia, przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: info@bombom.pl
4.8 Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
4.9 Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie Kupującemu informacji o nadaniu statusu "Potwierdzenie realizacji".
4.10 Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie Bombom.pl kierowane przez Sprzedającego do odbiorców i potencjalnych klientów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Bombom.pl, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru.
4.11 Umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego produktu w Bombom.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.

5 Dostawa

5.1 Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w bombom.pl jest adres dostawy wskazany przez Kupującego.
5.2 Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Kupujący ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu. Dokładny koszt dostawy danego Zamówienia widoczny jest po dodaniu produktu do koszyka i wybraniu opcji płatności i dostawy. Kupujący ma prawo wskazania innej firmy kurierskiej, za pośrednictwem której zostanie dostarczony zamówiony u Sprzedawcy Towar, jednakże w takim przypadku za moment wydania Kupującemu Towaru uznaje się moment wydania przesyłki firmie kurierskiej wskazanej przez Kupującego.
5.3 Na czas otrzymania przesyłki składa się:
czas realizacji zamówienia: kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki,
czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
5.4 Po otrzymaniu przesyłki Kupujący winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość.
5.5 W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Kupujący powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana, zalecamy spisanie protokołu szkodowego z kurierem oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji do Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy.


6 Płatności

6.1 Możliwe są następujące formy płatności:
6.1.1 Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
6.1.2 Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po zamówieniu Towaru, Kupujący otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki.
6.1.3 Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399 (mTransfer, MultiTransfer, Przelew24BZWBK, Pekao24Przelew, BPH, Inteligo, Nordea, iPKO, ING, Raiffeisen Polbank , Millennium, BGŻ, Kredyt Bank, Citi Handlowy, Deutsche Bank, Getin Bank, Invest Bank, Meritum Bank, Eurobank, Alior Bank, Alior Sync, Crédit Agricole). Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.
6.1.4 Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki.
6.2 W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych na Bombom.pl, Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nie udostępnianie określonych opcji płatności.


7 Reklamacje

7.1 Sprzedawca odpowiada za wady Towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym.
7.2 Reklamacje z tytułu rękojmi można składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@bombom.pl.
7.3 Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił Towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
7.4 Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, koszty dostawy ponosi Sprzedawca. W celu odesłania zakupionego Towaru, Konsument powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego Towaru. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
7.5 Składając reklamację z tytułu rękojmi, Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Konsumenta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży, bądź jego kserokopii.
7.6 Konsument odsyła reklamowany Towar na koszt Sprzedawcy. Konsument może alternatywnie skorzystać z możliwości przesłania reklamowanego Towaru za pośrednictwem kuriera wysyłanego przez Sprzedawcę. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
7.7 Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
7.8 Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego towaru lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową.
7.9 W przypadku niezasadności reklamacji Konsument zostanie obciążony kosztami dostarczenia towaru.
7.10 Po zakończeniu procedury reklamacyjnej, towar zostanie odesłany na koszt Sprzedającego, o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.
7.11 W przypadku Towarów objętych także gwarancją producenta, uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym.
7.12 Uprawnienia Konsumenta wynikające ze zgłoszonej reklamacji w ramach rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.


8 Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotu towaru

8.1.1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego Towaru, Konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem listem poleconym (wzór oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu). Postanowienia niniejszego pkt. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
8.1.2 Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta;
gdy cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta;
gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
gdy przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
8.2 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
8.3 Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Przesyłkę zawierającą zwracany Towar należy nadać na koszt Sprzedawcy na adres:
42-622 Nowe Chechło
ul. Astrów 14
8.4 W sytuacji, gdy Konsument zdecyduje się na zwrot Towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia Zwrotu Towaru, umowę sprzedaży Towaru uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
8.5 Kwota uiszczona przez Konsumenta za Towar, wraz z poniesionymi kosztami przesyłki, zostanie zwrócona przez Sprzedawcę, w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
8.6 Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 8 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.


9 Ochrona danych osobowych

9.1 Podanie danych osobowych jest konieczne dla umożliwienia realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.
9.2 Dane osobowe przekazywane przez Kupujących są przetwarzane przez BOMBOM.PL Krzysztof Macura z siedzibą w Nowym Chechle.
9.3 Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
realizacji umowy,
jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep Bombom.pl
9.4 Dane podawane przez Kupującego w trakcie rejestracji Konta są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Kupującym, do obsługi konta w Bombom.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawa warunki.
9.5 Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
9.6 Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
9.7 Sprzedający może odmówić usunięcia danych Kupującego wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Kupujący ten nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedającego lub też gdy Sprzedający uzyska i utrwali wiadomość, że Kupujący swoim dotychczasowym zachowaniem w Bombom.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Kupującego.
9.8 Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji oraz obsługi zamówienia i nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Kupującego.
9.9 Dane osobowe Kupujących dokonujących płatności on-line za towary nabyte w Bombom.pl, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:
w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w Bombom.pl towary,
niezwłocznie po wyborze przez Kupującego w Bombom.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.


10 Postanowienia końcowe

10.1 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).
10.2 Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
10.3 Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Bombom.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Bombom.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
10.4 Kupujący przy pierwszym logowaniu w Bombom.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sprzedawcą.
10.5 Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Bombom.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu insternetowego Bombom.pl

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


BOMBOM.PL Krzysztof Macura
ul. Astrów 14
42 – 622 Nowe Chechło
info@bombom.pl


Ja ............................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ..................................................................................................................................., numer oferty ...............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ..............................................................................

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................
Podpis Konsumenta.............................................................REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOMBOM.PL (obowiązujący do 24.12.2014)
1 Słownik definicji

1.1 Sprzedawca – BOMBOM.PL Krzysztof Macura z siedzibą w Nowym Chechle, ul. Astrów 14, 42 – 622 Nowe Chechło, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6441832595, REGON: 093149847.
1.2 Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.bombom.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.
1.3 Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
1.4 Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
1.5 Regulamin – niniejszy Regulamin.
1.6 Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
1.7 Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.


2 Postanowienia ogólne

2.1 Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu, obowiązujące na terenie Polski.
2.2 Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.
2.3 Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
2.4 Informacje dotyczące poszczególnych towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2.5 Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym bombom.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2.6 Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).


3 Ceny

3.1 Wszystkie ceny podawane na stronach internetowych bombom.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
3.2 Wszystkie ceny podane na stronach internetowych bombom.pl są cenami brutto (tzn. zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, chyba, że Kupujący wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.


4 Zamówienia

4.1 Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób:
za pośrednictwem Sklepu – wypełniając interaktywny formularz na stronie internetowej bombom.pl,
przez telefon
pocztą elektroniczną na adres: info@bombom.pl.

4.2 W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
4.3 Kupujący obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację zamówienia.
4.4 Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje:
automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia (w przypadku złożenia zamówienia za pomocą serwisu Sklepu internetowego),
w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefonicznie, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.
4.5 W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa w pkt. 4.4 Regulaminu, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod podany w tej informacji numer telefonu lub kontakt za pomocą poczty e-mail, w celu skorygowania niezgodności.
4.6 Do czasu, kiedy Towar nie został jeszcze wysłany, Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu poprzez:
kontakt telefoniczny: +48 (32) 384 41 64,
wiadomości wysyłane pod zamówieniem,
pocztą elektroniczną na adres: info@bombom.pl
4.7 Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
4.8 Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie Kupującemu informacji o nadaniu statusu "Potwierdzenie realizacji".
4.9 Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie bombom.pl kierowane przez Sprzedającego do odbiorców i potencjalnych klientów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.


5 Dostawa

5.1 Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem kuriera lub paczkomatu.
5.2 Na czas otrzymania przesyłki składa się:
czas realizacji zamówienia: kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki,
czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
5.3 Po otrzymaniu przesyłki Kupujący winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość.
5.4 W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Kupujący powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana, zalecamy spisanie protokołu szkodowego z kurierem oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji do Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy.


6 Płatności

6.1 Możliwe są następujące formy płatności:
6.1.1 Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub przy odbiorze osobistym – w siedzibie Sprzedającego. W wybranych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
6.1.2 Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po zamówieniu Towaru, Kupujący otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki.
6.1.3 Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399 (mTransfer, MultiTransfer, Przelew24BZWBK, Pekao24Przelew, BPH, Inteligo, Nordea, iPKO, ING, Raiffeisen Polbank , Millennium, BGŻ, Kredyt Bank, Citi Handlowy, Deutsche Bank, Getin Bank, Invest Bank, Meritum Bank, Eurobank, Alior Bank, Alior Sync, Crédit Agricole). Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.
6.1.4 Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki.
6.2 W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych na bombom.pl, Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nie udostępnianie określonych opcji płatności.


7 Reklamacje

7.1 Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
7.2 Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@bombom.pl.
7.3 Składając reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży, bądź jego kserokopii.
7.4 Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.
7.5 Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będzie rozpatrywana.
7.6 Kupujący może alternatywnie skorzystać z możliwości przesłania reklamowanego Towaru za pośrednictwem kuriera wysyłanego przez Sprzedawcę. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
7.7 Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
7.8 Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego towaru lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową.
7.9 W przypadku niezasadności reklamacji Kupujący zostanie obciążony kosztami dostarczenia towaru.
7.10 Po zakończeniu procedury reklamacyjnej, towar zostanie odesłany na koszt Sprzedającego, o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.
7.11 W przypadku Towarów objętych także gwarancją producenta, uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym.
7.12 Uprawnienia Konsumenta wynikające ze zgłoszonej reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową lub uprawniania Kupującego niebędącego Konsumentem z tytułu zgłoszonej reklamacji w ramach rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.


8 Zwrot towaru

8.1.1 Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listem poleconym.
8.1.2 Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,
umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
dostarczania prasy,
usług w zakresie gier hazardowych.
8.2 W razie odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
8.3 Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
8.4 W sytuacji, gdy Konsument zdecyduje się na zwrot Towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia Zwrotu Towaru, umowę sprzedaży Towaru uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
8.5 Kwota uiszczona przez Konsumenta za Towar, wraz z poniesionymi kosztami przesyłki, zostanie zwrócona przez Sprzedawcę, w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
8.6 Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 8 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.


9 Ochrona danych osobowych

9.1 Podanie danych osobowych jest konieczne dla umożliwienia realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.
9.2 Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji i obsługi zamówienia.
9.3 Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
9.4 Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego bombom.pl w związku z zakupami jest Sprzedający. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do Kupującego. Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
9.5 Dane osobowe Kupujących, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w bombom.pl, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:

w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w bombom.pl towary,
niezwłocznie po wyborze przez Kupującego w bombom.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.


10 Postanowienia końcowe

10.1 Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Bombom.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący, składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu bombom.pl, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru.
10.2 W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych, Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
10.3 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
10.4 Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.


Maks. wymiar paczki: 41x38x64 cm
Maks. waga:
25 kg
Cena: 9,22 zł (brutto)

Dostawa w 24h

Maksymalny wymiar paczki:
długość + szerokość + wysokość mogą wynosić łącznie nie więcej niż 250 cm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 150 cm.


Maks. waga: 30 kg Cena: 14,50 zł (brutto)
Kwota pobrania: 17,00 zł (brutto)


Maks. waga: 50 kg Cena: 29 zł (brutto)
Kwota pobrania: 31,00 zł (brutto)


Maks. wymiar paczki: dłużyca do 3m Cena:72zł (brutto)
Kwota pobrania:3 zł pobranie